ANBUD, INSTALLASJON, NYBYGG

Slik fikk Benum rettens medhold i å stanse lydinnkjøpet til nye Ål kulturhus

«Nye Ål kulturhus» – byggeskisse. Illustrasjon: Årstiderne arkitekter.

Ting gikk definitivt ikke etter planen da Ål kommune i mai 2019 utlyste en tilbudskonkurranse på profesjonelt og «ridervennlig» lysutstyr med styringssystem, samt tilbud på billedteknisk utstyr (AV-utstyr) for moderne sceneproduksjon.

Utstyret skal brukes i nye Ål kulturhus – som er under omfattende ombygging i regi av den lokale entreprenøren Mest Bygg.

ANNONSE FRA BOSE:

Audiens Norge AS leverer Vivace etterklangsanlegg, alle akustikkinnredninger og innervegger (produsert av AViNordic), all kabelstruktur (også for det nye PA anlegget) og sceneteknikk.

Men ny PA skulle også kjøpes inn, og her ble det mye krøll.

Etter to anbudsrunder måtte Ål kommune «krype til korset», den 07.11.2019, samme dag som Siv Ing Benum AS begjærte midlertidig forføyning overfor Ål kommune med følgende påstand:

Ål kommune forbys å inngå kontrakt i konkurranse Anskaffelse av Lyd, lys og bilde-teknisk utstyr (AV) til Ål kulturhus, inntil lovligheten av anskaffelsen er rettskraftig avgjort av domstolene. Og at Siv. Ing. Benum AS tilkjennes sakens kostnader.

Forsiden på kjennelsen fra Hallingdal tingrett 24.11.2019.

Det ble full seier til Benum i Hallingdal tingrett, hvor Ål kommune også må betale alle saksomkostningene for Benum, pålydende hele 163.988 kroner for advokat Svein Terje Tveits 40 timers arbeid med saken.

Ål kommune på sin side mente at saken burde avvises og at partene bærer hver sine sakskostnader.

Da hadde et av landets ledende lydfirma i lang tid forsøkt å få Ål kommune til å stanse innkjøpsprosessen av ny PA, grunnet det de mente var saksbehandlingsfeil.

Men ikke før Benum gikk til det drastiske skrittet å gå rettens vei for å stanse prosessen innrømmet kommunen følgende:

Brevet hvor Ål kommune avlyser hele anbudskonkurransen og melder at det blir en tredje runde.

«Ved gjennomgang av saksbehandlingen i forbindelse med pågående klagesak og mottatte begjæring om midlertidig forføyning, er det avdekket forhold som medfører at kommunen plikter å avlyse konkurransen. Det har skjedd feil i forbindelse med evalueringen av tilbudene som ikke lar seg rette, jfr. omgjøringsadgangen i anskaffelsesforskriften § 25-1, (4). Feilen består i at det opprinnelige evalueringsskjemaet ved en inkurie er slettet, og kommunen kan følgelig ikke dokumentere den opprinnelige evaluering. Det opprinnelige evalueringsskjemaet som lå til grunn for tildelingen av 18. juni setter skranker for hva som lovlig kan endres i en reevaluering. Ål kommune kan følgelig ikke føre bevis for at opprinnelig evaluering og den påfølgende reevalueringen av 23. september er foretatt i samsvar med anskaffelsesregelverket. Denne feilen medfører brudd på kravet til etterprøvbarhet og likebehandling, jf. anskaffelsesloven § 4. Regelbruddet kan ikke rettes på annen måte enn ved avlysing av konkurransen. Det foreligger derfor en plikt til å avlyse konkurransen.»

I domsavsigelsen skriver dommer Stein Arne Vedde i Hallingdal tingrett:

«Saksøker hadde god grunn til å fremsette begjæringen om midlertidig forføyning på grunn av den korte tiden på tre dager fra svaret kom på klagen, og til utløpet av karenstiden. Det var fare for at kontraktsinngåelse med den som ble tildelt kontrakten kunne medført et tap for saksøkeren. Det var ikke tid til forhandlinger med saksøkte, og det var usikkerhet om KOFA kunne behandle klagen på grunn av den manglende dokumentasjonen. KOFA`s avgjørelse av en klage var uansett ikke bindende for partene, bare rådgivende. Det tydelige motsetningsforholdet mellom partene gjorde at saksøker hadde en foranledning til å sikre seg mot rettstap.»

Og legger til:

«Større vekt på samarbeid med rask og tillitvekkende kommunikasjon fra saksøkte kunne forenklet eller gjort begjæringen unødvendig.»

Det ble gjort to evalueringsrunder på innkjøpet av lydutstyr med total kontraktsverdi på 1.337.524 kroner, en den 18. juni 2019 og en den 17. september.

Runde nummer to ble gjennomført etter at Benums første klage ble tatt til følge.

I den første evalueringsrunden fikk Benum kun 70 av 100 poeng på punktet garanti og service, og det ble skrevet av garantitiden var ett år, når den i virkeligheten var/er hhv. tre og fem år.

«Ved 73 poeng til oss, noe som også er for lavt sammenlignet med poenggiving til andre tilbydere, vil vi vinne konkurransen. Vi ber derfor om at dere uten ugrunnet opphold gjør om tildelingen og gir dette oppdraget til Siv. ing. Benum AS. På denne måten slipper vi å gå til ytterligere skritt og heller se frem til et langt og godt samarbeid i årene som kommer,» skrev daglig leder Ronald Hernes i et brev til Ål kommune den 26. juni 2019.

 

Daglig leder Ronald Hernes i Siv. ing Benum AS. Foto: John Berge, Scenemagasinet.no ©

I første runde var det – selv med Benums gitte feilaktige lave score på garanti og service – en knepen seier til Arva Lydsystemer AS, som fikk totalt 94,4964 poeng, mens Benum fikk 94,2799 poeng. Ingen av de andre tilbyderne var i nærheten av like mange poeng.

Ål kommune tok klagen til følge og foretok en ny vurdering av tilbyderne, som også inkluderte Audiens Norge AS, Bravo Audiovisual AS, Bright Norway AS, OneCo AS, Rubicon AS, Stagelab AS og Tritonos Gruppen AS.

Men også i denne andre runden ble resultatet det samme:

Arva Lydsystemer fikk igjen omtrent samme poengsum, 94,5, mens Benum nå fikk lavere, nemlig 92,27.

Poengsummen på garanti og service var nå på 90, men til tross for dette står det nå faktisk dette i Ål kommunes evaluering av Benum (noe som ikke sto i runde nummer én): «Svake refferanser ifh til garantioppfølging og service.»

Mens for Arva Lydsystemers vedkommende står det: «Gode referanser på garanti og service.»

Verdt å merke seg er at også tredjemann «på pallen», Bright, fikk 91,5 poeng i første runde, men sank til 87,88 i andre runde.

Her hadde nemlig Ål kommune trukket mer på oppdragsforståelse, hvor Brights karakter sank fra 90 til 75 poeng, og kommunen skriver:

«Liten beskrivelse av løsningsforslaget og begrunnelse for utstyrsvalg. Har ikke helt fått med seg oppdr. givers ønske til kvalitet. Noe svak på høytalerflate, prosessor og monitorløsning.»

Det var resultatet av denne andre runden som altså førte til Benums begjæring om midlertidig forføyning, og dermed er det duket for en tredje finale om hvem som skal få selge lydutstyr til Ål kulturhus.

PS! Ål kommunes advokat, Kristine Vigander hos KS Advokatene, forklarte i detalj i brev av 4. november 2019 til Benums advokat, Svein Terje Tvedt, at det ble benyttet et Excel-ark med et felt for lyd- og et for lys-innkjøpene.

Vigander skriver:

«Det var først da Siv.Ing. Benum den 26.06.2019, sendte inn klage med usladdet versjon av vektingsskjema at oppdragsgiver oppdaget at det var sendt ut feil versjon av vekingsskjemaet for lydutstyret. Skjemaet var en tidligere utgave, der både poengsummer og innhold i kommentarfelt ikke var oppdatert til siste versjon og inneholdt feil og unøyaktigheter. Disse skjemaene burde aldri vært sent ut, da de ikke gir et korrekt bilde av evalueringen som de facto var foretatt.»

«Trolig er den sist ajourførte versjon av arbeidsboken med evalueringen av lydutstyret blitt slettet ved et uhell og de konverterte dokumentene laget på grunnlag av en eldre versjon – uten at dette ble oppdaget. Ingen hos oppdragsgiver har klart å finne tilbake den siste utgaven av evalueringsskjemaet som ble laget forut for første tildeling. Det var følgelig nødvendig med en helt ny gjennomgang av hele evalueringen for å sikre at evalueringen ble gjennomført i samsvar med regelverket. Nedenfor følger de feil som ble avdekket. Ved evalueringen av tildelingskriteriet oppdragsforståelse, var ikke poengskalaen benyttet i overenstemmelse med forskriftens krav til at poengberegningen må sikre at relevante forskjeller mellom tilbudene gjenspeiles i de poengene tilbudene gis.»

Vigander forklarer også hvorfor Benum fikk 70 poeng i første runde: «At Benum scoret lavt på dette kriteriet skyldes i all hovedsak dårlige tilbakemeldingene fra referansene kommunen kontaktet vedrørende Benums serviceevne. I re-evalueringen oppjusterte kommunen Benums score på service og garanti, fra 70-90 poeng. Det ble ikke gjort endringer i poenggivningen for noen av de øvrige tilbyderne under re-evalueringen av dette kriteriet.»

 

Fra Ål kommunes initielle utlysning av konkurransen.

 

LES OGSÅ:

Nye Ål kulturhus får elektronisk etterklangsystem

http://scenemagasinet.no/nye-al-kulturhus-bestilte-fra-audiens-norge-og-il-monte/

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like